Проектът

Описание на проекта

Проектът GreenELEMENT ще разработи новаторска програма за обучение по ключови компетентности за зелено бизнес лидерство (GBLC) за преподаватели в областта на професионалното образование и обучение, за да подкрепи бизнес лидерите на 21-ви век в решаването на проблемите на устойчивостта в техните предприятия. 

Тя ще им помогне да развият “мислене на зелени лидери” и да действат отговорно на пазара и в икономиката, като същевременно зачитат околната среда и обществото. 

Той ще подкрепи също така политиките и институциите за обучение в областта на ПОО при актуализирането на процесите на обучение в контекста на цифровизацията и за развиване на знанията, уменията и ключовите компетентности на лидерите на МСП в областта на зеления бизнес.

Въздействие

Цели на проекта

Подпомагане на ръководителите на МСП да развият мислене на “зелени” лидери, за да действат отговорно на пазара и в икономиката, като същевременно зачитат околната среда и обществото.

Разработване, представяне и валидиране на програмата за обучение на обучители в областта на ПОО с цел обучение на ръководители на МСП и заинтересовани страни.

Подпомагане на политиките и институциите за обучение в областта на ПОО за актуализиране на процесите на обучение в контекста на цифровизацията.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive