Ключови компетенции, от които се нуждае всеки ръководител на МСП

Творчество в зеления човешки капитал

Творчеството като зелена компетентност играе ключова роля за устойчивостта в различни области. Творчеството е от съществено значение за зеления човешки капитал, тъй като осигурява: Иновативни решения; ефективно използване на ресурсите; устойчиви предприемачи; и адаптивност.

Начини за развиване на креативността в контекста на устойчивостта: Приемане на разнообразието; мислене по дизайн; сътрудничество; непрекъснато учене; размисъл и действие.

Прилагане на креативността в екологичния човешки капитал

Начини за прилагане и практикуване на креативността: Подкрепяща среда; Отворена комуникация; Обучение и развитие; Признаване и възнаграждение. Като възприемат творчеството като основен елемент на зеления човешки капитал, хората и организациите могат да окажат положително въздействие върху околната среда.

Business and marketing concept with wooden blocks on wooden background high angle view.

Разбиране и повишаване на емоционалната интелигентност

Емоционалната интелигентност е изключително важно умение за хората и организациите, които искат да успеят в днешния динамичен и взаимосвързан свят. Тя се отнася до способността на човек да разпознава, разбира и управлява собствените си емоции, както и ефективно да възприема, тълкува и реагира на емоциите на другите; съпричастност към средата, ефективна комуникация и сътрудничество между заинтересованите страни. Тя се отнася до:

Самоосъзнаване и разпознаване на емоциите;2. самоуправление и регулиране; емпатия и възприемане на перспективи; 4. социални умения и управление на взаимоотношенията; емоционална интелигентност и устойчивост

Чрез култивиране на самосъзнание, самоуправление, емпатия, социални умения и ефективно управление на взаимоотношенията, хората могат да допринесат за зеления човешки капитал и да стимулират положителната промяна

Развиване на гъвкавост за следване на екологични действия

Гъвкавостта е компетентност за устойчивост във връзка с основната тема „Зелен човешки капитал: Компетенции за устойчивост”. Основните аспекти са: Разбиране на гъвкавостта в контекста на устойчивото развитие; Признаване на необходимостта от гъвкавост в зелените действия; Развитие на мислене за растеж; Приемане на ученето през целия живот; Практикуване на адаптивност; Култивиране на откритост; Интегриране на гъвкавостта в ежедневието.

Като приемаме промяната, сме отворени и непрекъснато се учим, можем да се адаптираме към новите предизвикателства, да намерим иновативни решения и да допринесем за един по-устойчив свят. 

Значение на компетенциите за устойчивостта

Зеленият човешки капитал се отнася до знанията, уменията и способностите, които хората притежават, за да действат по отговорен към околната среда начин; да разбират и оценяват въздействието на своите действия, да идентифицират устойчиви алтернативи и активно да допринасят за смекчаване на изменението на климата, опазване на природните ресурси и насърчаване на социалното равенство.

 

Развиване на компетентности за устойчивост

Развитието на компетентности за устойчивост е жизненоважен компонент за справяне с глобалните екологични и социални предизвикателства, пред които сме изправени днес.Стратегиите и подходите, използвани за изграждане на компетентности за устойчивост, са: Системно мислене; Осъзнаване на околната среда; Устойчиво развитие; Сътрудничество и комуникация; Лидерство; Управление на ресурсите; 7. 

Ползи от компетенциите за устойчивост

Компетенциите за устойчивост ни дават възможност да се справяме с неотложните екологични и социални предизвикателства, като същевременно насърчават икономическата стабилност. Компетенции за устойчивост, подчертаващи положителното въздействие:

Лично овластяване; Професионално израстване; Въздействие върху околната среда; Социална отговорност. 

Компетенциите за устойчивост са ключов фактор за устойчиво развитие. Развивайки тези компетентности, хората могат активно да допринесат за справяне с предизвикателствата, свързани с околната среда, за насърчаване на социалната справедливост и за повишаване на икономическия просперитет.

 

Литература

 

    • Emotional Intelligence: How We Perceive, Evaluate, Express, and Control Emotions
    • https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423
    • Adeel, M., Mahmood, S., Khan, K. I., & Saleem, S. (2022). Green HR practices and environmental performance: The mediating mechanism of employee outcomes and moderating role of environmental values. Frontiers in Environmental Science, 10. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1001100
  • Staff Motivation for Green Behaviour and Environmental Initiatives. (2022). ISRES Publishing ISSN: 2587-1730, 78–83. EPESS

 

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive