Βασικές Ικανότητες που Χρειάζεται Κάθε Ηγέτης ΜΜΕ

Creativity in Green Human Capital

Creativity as a green competence plays a key role in sustainability in various domains. Creativity is essential for green human capital because provides: Innovative Solutions; Resource Efficiency; Sustainable Entrepreneurs; and Adaptability.

Ways of developing creativity in context of sustainability: Embrace Diversity; Design Thinking; Collaboration; Continuous Learning; Reflection and Action.

Implementing Creativity in Green Human Capital

Ways to implement and practice creativity: Supportive Environment; Open Communication; Training and Development; Recognition and Rewards. By embracing creativity as a core element of green human capital, individuals and organizations can make a positive impact on the environment.

Business and marketing concept with wooden blocks on wooden background high angle view.

Understanding and Enhancing Emotional Intelligence

επιτύχουν στον σημερινό δυναμικό και διασυνδεδεμένο κόσμο. Αναφέρεται στην ικανότητα ενός ατόμου να αναγνωρίζει, να κατανοεί και να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα, καθώς και να αντιλαμβάνεται, να ερμηνεύει και να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στα συναισθήματα των άλλων- ενσυναίσθηση προς το περιβάλλον, αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των ενδιαφερομένων. Αναφέρεται σε:

  1. αυτογνωσία και αναγνώριση συναισθημάτων- 2. αυτοδιαχείριση και ρύθμιση- 3. ενσυναίσθηση και λήψη προοπτικών- 4. Κοινωνικές δεξιότητες και διαχείριση σχέσεων- συναισθηματική νοημοσύνη και βιωσιμότητα.

Με την καλλιέργεια της αυτογνωσίας, της αυτοδιαχείρισης, της ενσυναίσθησης, των κοινωνικών δεξιοτήτων και της αποτελεσματικής διαχείρισης σχέσεων, τα άτομα μπορούν να συμβάλουν στο πράσινο ανθρώπινο κεφάλαιο και να προωθήσουν τη θετική αλλαγή.

Ανάπτυξη της Ευελιξίας για την Παρακολούθηση Πράσινων Δράσεω

Η ευελιξία είναι μια ικανότητα για τη βιωσιμότητα, σε σχέση με το κύριο θέμα του «Πράσινου Ανθρώπινου Κεφαλαίου: Πράσινο Ανθρώπινο Δυναμικό: Δεξιότητες για την αειφορία». Οι κύριες πτυχές είναι οι εξής: Κατανόηση της ευελιξίας στο πλαίσιο της βιωσιμότητας- Αναγνώριση της ανάγκης για ευελιξία στις πράσινες δράσεις- Ανάπτυξη νοοτροπίας ανάπτυξης- Αγκαλιάζοντας τη δια βίου μάθηση- Εξάσκηση της προσαρμοστικότητας- Καλλιέργεια του ανοιχτού- Ενσωμάτωση της ευελιξίας στην καθημερινή ζωή. Αγκαλιάζοντας την αλλαγή, έχοντας ανοιχτό μυαλό και μαθαίνοντας συνεχώς, μπορούμε να προσαρμοστούμε στις νέες προκλήσεις, να βρούμε καινοτόμες λύσεις και να συμβάλλουμε σε έναν πιο βιώσιμο κόσμο. 

Σημασία των Δεξιοτήτων για τη Βιωσιμότητα

Το πράσινο ανθρώπινο κεφάλαιο αναφέρεται στις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που διαθέτουν τα άτομα για να ενεργούν με περιβαλλοντικά υπεύθυνο τρόπο- να κατανοούν και να αξιολογούν τον αντίκτυπο των πράξεών τους, να εντοπίζουν βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις και να συμβάλλουν ενεργά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής, στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στην προώθηση της κοινωνικής ισότητας.

 

Developing Competences for Sustainability

Η ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα αποτελεί ζωτικής σημασίας στοιχείο για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων περιβαλλοντικών και κοινωνικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε σήμερα. οι στρατηγικές και οι προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη ικανοτήτων για τη βιωσιμότητα είναι Συστημική σκέψη- Περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση- Αειφόρος ανάπτυξη- Συνεργασία και επικοινωνία- Ηγεσία- Διαχείριση πόρων- 7. Καινοτομία. 

The Benefits of Competences for Sustainability

Οι δεξιότητες για τη βιωσιμότητα μας ενδυναμώνουν ώστε να αντιμετωπίζουμε τις πιεστικές περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις, προωθώντας παράλληλα την οικονομική σταθερότητα. Οι δεξιότητες για τη βιωσιμότητα, αναδεικνύουν τον θετικό αντίκτυπο:

Προσωπική ενδυνάμωση- Επαγγελματική ανέλιξη- Περιβαλλοντικός αντίκτυπος- Κοινωνική υπευθυνότητα. 

Οι δεξιότητες αυτές αποτελούν βασική κινητήρια δύναμη για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Με την ανάπτυξη αυτών τα άτομα μπορούν να συμβάλλουν ενεργά στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων, στην προώθηση της κοινωνικής ισότητας και στην προώθηση της οικονομικής ευημερίας.

Βιβλιογραφία

 

    • Emotional Intelligence: How We Perceive, Evaluate, Express, and Control Emotions
    • https://www.verywellmind.com/what-is-emotional-intelligence-2795423
    • Adeel, M., Mahmood, S., Khan, K. I., & Saleem, S. (2022). Green HR practices and environmental performance: The mediating mechanism of employee outcomes and moderating role of environmental values. Frontiers in Environmental Science, 10. https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.1001100
  • Staff Motivation for Green Behaviour and Environmental Initiatives. (2022). ISRES Publishing ISSN: 2587-1730, 78–83. EPESS

 

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive