Ролята на зеления релационен капитал в съвременния бизнес

В днешно време за компаниите стана важно да говорят за екологична устойчивост и сега всички предприемачи се опитват да въведат зелен подход в своите бизнес дейности.

Релационният капитал се определя като зелен, когато наборът от всички взаимоотношения и мрежи, създадени между компании, институции и хора, е насочен към включване, също чрез обмен и споделяне, на концепциите за устойчивост и създаване на новаторски въздействия, които зачитат околната среда.

Всъщност в процесите на иновации личните и професионални взаимоотношения могат да стимулират и подкрепят развитието на бизнеса благодарение и на отчитането на релационния капитал, който представлява незаменим ресурс, за да се гарантира, че произвежда желаните резултати.

group-businesspeople-discussing-natural-resources-preservation-office

Чрез включването на заинтересованите страни всъщност е възможно да се генерират нови подходи и иновативни методологии, като същевременно се подобри работата на компанията и се направи компанията по-уважителна към „екологичните“ пътища: по този начин комуникацията се опростява и се насърчава по-добро сътрудничество, докато ценностите са интегрирана устойчивост, биоразнообразие и кръгова икономика.

От тази гледна точка събирането на данни и тяхното споделяне става фундаментално, за да се създаде доверие, споделени очаквания и дългосрочен корпоративен кредит във и извън вашата компания.

Очевидно също така е важно да се насърчават нагласи, които зачитат съществуващите закони, както и да се насърчава социално съзнание, което има тенденция да подобрява регулаторния сектор и насърчава ново и нарастващо екологично съзнание сред предприемачите, улеснявайки постигането на целта за устойчивост наред с целта за законна печалба и на чистия бизнес.

За да направим това, трябва да продължим работата по повишаване на осведомеността, която Европейската комисия също разви особено през последните години, като въведе ограничения и цели и също така се опитва да насочи производството към система, която намалява потреблението на енергия и замърсяването и намалява отпадъците. , възстановете и рециклирайте всички продукти, доколкото е възможно.

Но работата върху капитала на взаимоотношенията, за да бъде тя по-внимателна към зелената динамика също и преди всичко означава да работим заедно със сътрудници и служители, като им предоставяме необходимите инструменти и обучение, за да разберат как една компания може да се обогати благодарение на възприемането на екологични практики, с което ще подобрят репутацията си.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive