Πακέτα Εργασίας

ΠΕ1: Διαχείριση έργου

Το εν λόγω πακέτο εργασίας χρησιμεύει ως φορέας επίβλεψης και παρακολούθησης όλων των δραστηριοτήτων του έργου, διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του έργου τόσο από πλευράς υλοποίησης όσο και από πλευράς χρηματοδότησης. Πρωταρχικός σκοπός του είναι η διατήρηση της αποτελεσματικής διαχείρισης και του ελέγχου καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του έργου.

 

Αυτό περιλαμβάνει την επίβλεψη της εκτέλεσης των εργασιών, την παρακολούθηση της προόδου και την εποπτεία των οικονομικών πόρων. Παρέχοντας ολοκληρωμένη εποπτεία, το συγκεκριμένο πακέτο εργασίας διασφαλίζει ότι το έργο λειτουργεί αποτελεσματικά και επιτυγχάνει αποτελεσματικά τους στόχους του.

ΠΕ 2: Έκθεση για την τρέχουσα κατάσταση της πράσινης επιχειρηματικής ηγεσίας και τελική έκθεση

Το βασικό αποτέλεσμα αυτού του Πακέτου Εργασίας θα είναι η έκθεση “GreenELEMENT State-of-the-Art Report on the Current Situation of Green Business Leadership Key Competences for SME Leaders”. Με βάση έρευνα γραφείου και επιτόπια έρευνα στις χώρες εταίρους, η μελέτη θα παραδοθεί ως ηλεκτρονική ηλεκτρονική έκθεση.Θα διενεργήσει εξέταση της βιβλιογραφίας, των κυβερνητικών δημοσιεύσεων, των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σπουδών και των εγκυκλίων για να αξιολογήσει την παρούσα κατάσταση των βασικών ικανοτήτων της Πράσινης Επιχειρηματικής Ηγεσίας για τους ηγέτες των ΜΜΕ.

 

Η ηλεκτρονική έκθεση θα αναδείξει την πρόοδο του υλικού στα επόμενα πακέτα εργασίας, τα οποία θα επηρεάσουν εκπαιδευτές ΕΕΚ, μέντορες, προπονητές, ηγέτες ΜΜΕ, ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, διευθύνοντες συμβούλους, διευθυντές, διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων και συνιδρυτές.Με μεταφράσεις σε πέντε γλώσσες και στα αγγλικά, η έκθεση θα ενθαρρύνει την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αναγνώριση.

ΠΕ3: Οριστικοποιημένο πρόγραμμα σπουδών/ηλεκτρονικό εγχειρίδιο εκπαιδευτών και πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης για την ηγεσία των πράσινων επιχειρήσεων

Το πρόγραμμα σπουδών που δημιούργησε το GreenELEMENT θα είναι μοναδικό στο βαθμό που δεν έχει αναπτυχθεί στο παρελθόν κανένα πρόγραμμα σπουδών με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για τους ηγέτες των ΜΜΕ ώστε να διαχειρίζονται αποτελεσματικά τις επιχειρήσεις τους στο πλαίσιο της βιωσιμότητας, της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και του σεβασμού και θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης και για εκπαιδευτικούς λόγους. Στο Πακέτο Εργασίας 3, χρησιμοποιώντας την τελική έκθεση από το Πακέτο Εργασίας 1, θα οριστικοποιήσουμε το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί για το πρόγραμμα σπουδών του έργου. Το εν λόγω πρόγραμμα σπουδών θα χρησιμοποιηθεί για τις υπόλοιπες δραστηριότητες του έργου.

 

Έτσι, η δημιουργία του πλαισίου για την ηγεσία των πράσινων επιχειρήσεων θα οδηγήσει στην ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εγχειριδίου του εκπαιδευτή GreenELEMENT, το οποίο θα περιλαμβάνει εκπαιδευτικό περιεχόμενο και υλικό με στόχο τη βελτίωση της ευαισθητοποίησης των ηγετών των ΜΜΕ και των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με τη σημασία της υιοθέτησης πράσινων πολιτικών στον επιχειρηματικό κόσμο.

Το εν λόγω ηλεκτρονικό εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει:

  • Περιγραφή των προτεινόμενων μεθοδολογιών διδασκαλίας και κατάρτισης
  • Eπεξήγηση και ανάπτυξη του περιεχομένου κατάρτισης καθώς και διδακτικό υλικό και δραστηριότητες
  • Kατευθυντήριες γραμμές για τους εκπαιδευτές ΕΕΚ και τους ηγέτες των ΜΜΕ

 

Μετά τη δημιουργία του προγράμματος σπουδών και του ηλεκτρονικού εγχειριδίου, το επόμενο βήμα θα είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης. Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης θα λειτουργήσει ως ο εικονικός χώρος όπου οι ηγέτες των ΜΜΕ και οι εκπαιδευτές ΕΕΚ θα αλληλεπιδρούν με το υλικό ηλεκτρονικής μάθησης που θα δημιουργηθεί στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας 2 και 3. Οι κύριοι στόχοι της ανάπτυξης της πλατφόρμας θα είναι:να δημιουργηθούν και να παρασχεθούν νέες προ

ΠΕ4: Εκπαιδεύσεις και πιλοτικά προγράμματα GreenELEMENT

Το εκπαιδευτικό πακέτο GreenELEMENT περιλαμβάνει υλικό που αναπτύχθηκε από εμπειρογνώμονες από οργανισμούς-εταίρους. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα και η καταλληλότητά του, το πακέτο υποβάλλεται σε διαδικασία πιλοτικής δοκιμής με τη συμμετοχή εκπαιδευτών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (1η πιλοτική φάση) και ηγετών ΜΜΕ (2η πιλοτική φάση).

 

Τα άτομα αυτά παρέχουν πολύτιμη ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο και την καταλληλότητα του πακέτου, καθορίζοντας αν είναι έτοιμο για χρήση ή αν χρειάζεται περαιτέρω βελτιώσεις.Η διαδικασία αυτή ενισχύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία του εκπαιδευτικού πακέτου, αξιοποιώντας εργαλεία αναγνώρισης και επικύρωσης ικανοτήτων, δεξιοτήτων και προσόντων, όπως το Europass και το EQF.Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, το WP4 επικεντρώνεται στους ακόλουθους ειδικούς στόχους:

Διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδριών για μια ομάδα εκπαιδευτών ΕΕΚ, με στόχο την ενίσχυση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων τους στον τομέα της ηγεσίας πράσινων επιχειρήσεων.

 

Η κατάρτιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουν αποτελεσματικά τη σημασία των πράσινων πολιτικών στους ηγέτες και τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Επιπλέον, οι εκπαιδευτές παρέχουν ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες του μαθήματος κατά τη διάρκεια της πρώτης πιλοτικής διαδικασίας δοκιμής.Οργανώνουν δραστηριότητες κατάρτισης για μια ομάδα ηγετών ΜΜΕ, με στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των δεξιοτήτων και των βασικών ικανοτήτων τους στον τομέα της πράσινης επιχειρηματικής ηγεσίας. Κατά τη διάρκεια αυτής της κατάρτισης, οι ηγέτες προσφέρουν επίσης ανατροφοδότηση σχετικά με το περιεχόμενο και τις μεθοδολογίες του μαθήματος που αναπτύχθηκε, στο πλαίσιο της δεύτερης διαδικασίας πιλοτικής δοκιμής.Δημιουργία τεκμηρίωσης, συμπεριλαμβανομένου ενός βίντεο ανά κατάρτιση, για να χρησιμεύσει ως

ΠΕ5: Επικοινωνία και διάδοση του GreenELEMENT

Το WP5 είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση της στρατηγικής επικοινωνίας και διάδοσης του GreenELEMENT. Αυτό το κρίσιμο πακέτο εργασίας έχει ως στόχο την αποτελεσματική μετάδοση των προσπαθειών του έργου, των εργαλείων που αναπτύχθηκαν και των αποτελεσμάτων στα ενδιαφερόμενα μέρη. Έχει δύο πρωταρχικούς στόχους:

  • Kοινό-στόχο να παρουσιάσει το έργο του έργου για την πράσινη επιχειρηματική ηγεσία.
  • Αύξηση των γνώσεων των ηγετών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) σχετικά με τη σημασία των πράσινων πολιτικών και πρακτικών για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας
  • Eνίσχυση της προβολής των δραστηριοτήτων και των αποτελεσμάτων του έργου GreenELEMENT πέραν της εταιρικής σχέσης, τόσο κατά τη διάρκεια όσο και μετά τον κύκλο ζωής του έργου.

Αυτό περιλαμβάνει την εμπλοκή διασφαλίζοντας ότι το έργο μας είναι γνωστό στις ομάδες-στόχους και τους ενδιαφερόμενους φορείς σε βασικά στάδια, μπορούμε να προωθήσουμε την ευρύτερη συμμετοχή, ενισχύοντας έτσι το πεδίο εφαρμογής και τον αντίκτυπο του έργου. Οι προσπάθειες επικοινωνίας θα αναδείξουν τη μεθοδολογία του έργου, παρέχοντας ένα πλαίσιο και έμπνευση για μελλοντικές δραστηριότητες που μπορούν να ωφελήσουν οργανισμούς και άτομα που δεν συμμετέχουν άμεσα στο έργο σε διάφορα επίπεδα: θεσμικό, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και παγκόσμιο.

 

Επιπλέον, οι προσπάθειες αυτές θα καταδείξουν την επιρροή του έργου σε κρίσιμους τομείς και βασικούς δείκτες επιδόσεων (KPIs), διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα του προγράμματος.Κατά συνέπεια, οι ειδικοί στόχοι που περιγράφονται ανωτέρω συμβάλλουν σημαντικά στον γενικότερο στόχο της ευαισθητοποίησης σχετικά με τη σημασία των πράσινων πολιτικών και πρακτικών μεταξύ των μικρών.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive