Овластяване на лидерството в зеления бизнес: Прозрения от обучителната дейност

Събитието „Обучете обучителя“, проведено от STANDO LTD, беше решаваща платформа за повишаване на осведомеността относно лидерството в зеления бизнес и ангажиране на медийни лидери, заинтересовани страни и представители. В продължение на два дни, от 12 до 13 декември 2023 г., 13 участници се събраха, за да задълбочат разбирането си за зелените политики на ниво ЕС, да проучат съществуващите лидерски компетенции за зелен бизнес и да разработят стратегия за това как да повишат екологичната осведоменост сред лидерите на МСП.

Събитието се оказа безценна възможност за обмен на знания и сътрудничество, поставяйки началото на потенциално променящи играта действия в устойчивите бизнес практики.

Group Photo (2)

Събитието се фокусира върху цялостната мисия на проекта GreenElement, който е посветен на насърчаването на екологичното съзнание и практиките за устойчивост. Като ключов крайъгълен камък в това усилие, събитието предостави на обучителите необходимите инструменти и знания, за да ръководят тези важни инициативи. Чрез динамично тридневно обучение, изпълнено с проницателни сесии, практически семинари и увлекателни дискусии, водени от експерти от индустрията, участниците от различни среди усъвършенстваха уменията си и задълбочиха разбирането си за принципите на устойчивото лидерство.

Духът на сътрудничество беше очевиден на събитието, тъй като участниците споделиха най-добри практики и се включиха в динамични дискусии. Освен индивидуалния растеж, събитието засили усещането за колективно овластяване, тъй като обучителите се подготвиха да разпространят зеленото послание сред общностите и да насърчат значима промяна в глобален мащаб. С всеки участник, готов да стане зелен защитник, събитието отбеляза важна стъпка напред в насърчаването на устойчиви бизнес практики и управление на околната среда.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive