Зелен структурен капитал

Няма уникална и добре дефинирана дефиниция за устойчивост. Устойчивостта е изключително сложна концепция, която включва много различни аспекти и нюанси и се отнася до околната среда, икономиката и обществото. Един елемент, който трябва да се вземе под внимание в дискурса за устойчивост, е зеленият структурен капитал.

Зеленият структурен капитал се отнася както до материални, така и до нематериални активи, които осигуряват някои ползи и добавена стойност за хората и света. Този тип устойчив капитал се отнася до природни ресурси, които позволяват функционирането на екосистемите и предоставят полезни услуги. Той включва също изградени инфраструктури и активи, проектирани от човека, които се използват за поддържане на живота и предоставят различни услуги, които са от съществено значение за благосъстоянието на хората. Зеленият структурен капитал играе решаваща роля в поддържането на здравето и устойчивостта на екосистемите. Тези екологични услуги са не само жизненоважни за човешкото оцеляване, но също така са от съществено значение за поддържането на икономическите дейности.

view-city-with-apartment-buildings-green-vegetation

Задълбочавайки се в характеристиките на зеления структурен капитал, е възможно да се отбележи, че в нашата естествена и изградена среда съществуват различни видове зелен структурен капитал. Има гори, влажни зони, крайбрежни екосистеми, зелени инфраструктури, които имитират естествени функции, земеделски земи, сгради и инфраструктури, включващи зелени елементи, и екологични мрежи, свързващи фрагментирани местообитания и позволяващи миграции и движения.

Зеленият структурен капитал е важен поради много различни причини. Той поддържа биоразнообразието и защитава естествените местообитания, като подобрява екосистемните услуги. Той също така играе решаваща роля за смекчаване на изменението на климата. Чрез устойчиви практики зеленият структурен капитал може също да насърчи устойчивото използване на земята. Това се превръща в естествена среда, която благодарение на зеления структурен капитал става по-устойчива и полезна за човешкото здраве и благополучие. Зеленият структурен капитал наистина е свързан с положителни въздействия като пречистване на водата, улавяне на въглерод, плодородие на почвата, регулиране на климата и осигуряване на местообитания.

За да разберем значението на зеления структурен капитал и да гарантираме неговото устойчиво управление, е от основно значение да го измерим и анализираме. Съществуват много различни инструменти и методи за извършване на тази оценка. За идентифициране и количествено определяне на стойността на услугите на зеления структурен капитал е възможно да се извърши оценка на екосистемните услуги. Възможно е да се използват счетоводни методологии за оценка на запасите и потоците от природни ресурси. Анализът на разходите и ползите е популярният инструмент, използван за оценка на икономическата осъществимост на проекти или политики; като има предвид, че ако оценката трябва да се направи на продукт или дейност, оценката на жизнения цикъл е цялостната методология, която трябва да се вземе предвид. Оценката на въздействието върху околната среда е систематичен процес за оценка на потенциалното въздействие върху околната среда на проекти. Технологиите за дистанционно наблюдение, като ГИС и сателити, са най-подходящите методи за картографиране и анализиране на екосистеми и земи. Ангажирането на всички заинтересовани страни чрез дейности за участие и съвместно проектиране и интегриране на измерванията в икономически и финансови системи е най-добрият подход за оценка на потенциалните ползи от зеления структурен капитал.

И накрая, предприятията трябва да са наясно със своята сила да запазят и подобрят зеления структурен капитал, като просто възприемат устойчиви практики, като например средства, свързани с по-ефективно използване на енергия и по-добро опазване на водата. Освен това, чрез рециклиране и ангажиране с етични и устойчиви доставчици, предприятията могат да стимулират зеления структурен капитал. Използването на материали с ниски емисии, постоянната поддръжка на качеството и практиките за зелено почистване, заедно с грижата за местните растения, също са полезни дейности за повишаване на ефективността на зеления структурен капитал. Чрез включването на тези устойчиви практики в зеления структурен капитал, предприятията могат да допринесат за зеления преход към по-добро бъдеще.

Финансира се от Европейския съюз. Изразените възгледи и мнения обаче са единствено на автора(ите) и не отразяват непременно тези на Европейския съюз или на Изпълнителната агенция за образование и култура (EACEA). Нито Европейският съюз, нито ЕАСЕА могат да бъдат държани отговорни за тях. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive