Πράσινο Διαρθρωτικό Κεφάλαιο

Δεν υπάρχει ένας μοναδικός και ακριβής ορισμός της βιωσιμότητας. Η βιωσιμότητα είναι μια εξαιρετικά σύνθετη έννοια, η οποία ενσωματώνει πολλές διακριτές πτυχές και αποχρώσεις και αναφέρεται στο περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Ένα στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση για τη βιωσιμότητα είναι το Πράσινο Διαρθρωτικό Κεφάλαιο.

Το Πράσινο Διαρθρωτικό Κεφάλαιο αναφέρεται τόσο σε υλικά όσο και σε άυλα περιουσιακά στοιχεία που παρέχουν κάποια οφέλη και προστιθέμενη αξία για τον άνθρωπο και τον κόσμο. Αυτός ο τύπος βιώσιμου κεφαλαίου αναφέρεται στους φυσικούς πόρους που επιτρέπουν τη λειτουργία των οικοσυστημάτων και παρέχουν ωφέλιμες υπηρεσίες. Περιλαμβάνει επίσης δομημένες υποδομές και περιουσιακά στοιχεία σχεδιασμένα από τον άνθρωπο που χρησιμοποιούνται για την υποστήριξη της ζωής και παρέχουν διάφορες υπηρεσίες απαραίτητες για την ανθρώπινη ευημερία. Το πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση της υγείας και της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων. Αυτές οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες δεν είναι μόνο ζωτικής σημασίας για την ανθρώπινη επιβίωση αλλά και απαραίτητες για τη διατήρηση των οικονομικών δραστηριοτήτων.

view-city-with-apartment-buildings-green-vegetation

Εμβαθύνοντας στα χαρακτηριστικά του πράσινου διαρθρωτικού κεφαλαίου, είναι δυνατόν να σημειωθεί ότι υπάρχουν διαφορετικοί τύποι πράσινου διαρθρωτικού κεφαλαίου στο φυσικό και στο δομημένο περιβάλλον μας. Υπάρχουν δάση, υγροβιότοποι, παράκτια οικοσυστήματα, πράσινες υποδομές που μιμούνται τις φυσικές λειτουργίες, γεωργικές εκτάσεις, κτίρια και υποδομές που ενσωματώνουν πράσινα χαρακτηριστικά και οικολογικά δίκτυα που συνδέουν κατακερματισμένους οικοτόπους και επιτρέπουν μετακινήσεις και μετακινήσεις. 

Το πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο είναι απαραίτητο για πολλούς διαφορετικούς λόγους. Διατηρεί τη βιοποικιλότητα και προστατεύει τους φυσικούς οικοτόπους, ενισχύοντας τις υπηρεσίες του οικοσυστήματος. Παίζει επίσης κρίσιμο ρόλο στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Μέσω βιώσιμων πρακτικών, το πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο μπορεί επίσης να προωθήσει τη βιώσιμη χρήση της γης. Αυτό μετατρέπεται σε φυσικό περιβάλλον που, χάρη στο πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο, γίνεται πιο ανθεκτικό και ωφέλιμο για την ανθρώπινη υγεία και ευημερία. Το πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο, μάλιστα, συνδέεται με θετικές επιπτώσεις όπως ο καθαρισμός του νερού, η δέσμευση άνθρακα, η γονιμότητα του εδάφους, η ρύθμιση του κλίματος και η παροχή ενδιαιτημάτων. 

Για να κατανοήσουμε τη σημασία του πράσινου διαρθρωτικού κεφαλαίου και να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη διαχείρισή του, είναι θεμελιώδους σημασίας η μέτρηση και η ανάλυσή του. Υπάρχουν πολλά και διάφορα εργαλεία και μέθοδοι για να γίνει αυτή η αξιολόγηση. Για τον προσδιορισμό και την ποσοτικοποίηση της αξίας των υπηρεσιών του πράσινου διαρθρωτικού κεφαλαίου είναι δυνατή η διενέργεια αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν λογιστικές μεθοδολογίες για την αξιολόγηση των αποθεμάτων και των ροών των φυσικών πόρων. Η ανάλυση κόστους-οφέλους είναι το δημοφιλές εργαλείο που χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της οικονομικής σκοπιμότητας έργων ή πολιτικών- ενώ, αν η αξιολόγηση πρόκειται να γίνει σε ένα προϊόν ή μια δραστηριότητα, η αξιολόγηση του κύκλου ζωής είναι η ολοκληρωμένη μεθοδολογία που πρέπει να εξεταστεί. Η εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων είναι μια συστηματική διαδικασία για την αξιολόγηση των πιθανών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων. Οι τεχνολογίες τηλεπισκόπησης, όπως τα ΣΓΠ και οι δορυφόροι, είναι οι καταλληλότερες μέθοδοι για τη χαρτογράφηση και την ανάλυση των οικοσυστημάτων και των εδαφών. Η εμπλοκή όλων των ενδιαφερομένων μερών μέσω συμμετοχικών και συνδιαμορφωτικών δραστηριοτήτων και η ενσωμάτωση των μετρήσεων στα οικονομικά και χρηματοοικονομικά συστήματα είναι η καλύτερη προσέγγιση για την αξιολόγηση των πιθανών οφελών του πράσινου διαρθρωτικού κεφαλαίου.

Τέλος, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να γνωρίζουν τη δύναμή τους να διατηρήσουν και να ενισχύσουν το πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο με την απλή υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, όπως είναι οι σκοπιμότητες που συνδέονται με την αποδοτικότερη χρήση της ενέργειας και την καλύτερη εξοικονόμηση του νερού. Επιπλέον, με την ανακύκλωση και τη συνεργασία με ηθικούς και βιώσιμους προμηθευτές, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν το πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο. Η χρήση υλικών χαμηλών εκπομπών, η συνεχής ποιοτική συντήρηση και οι πράσινες πρακτικές καθαρισμού, μαζί με τη φροντίδα των τοπικών φυτών, αποτελούν επίσης ευεργετικές δραστηριότητες για την ενίσχυση της απόδοσης του πράσινου διαρθρωτικού κεφαλαίου. Με την ενσωμάτωση αυτών των βιώσιμων πρακτικών στο πράσινο διαρθρωτικό κεφάλαιο, οι επιχειρήσεις μπορούν να συμβάλουν στην πράσινη μετάβαση προς ένα καλύτερο μέλλον.

Χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι αποκλειστικά του/των συγγραφέα/ων και δεν αντανακλούν κατ’ ανάγκη τις απόψεις και τις γνώμες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε ο EACEA μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι γι’ αυτές. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive