Groen structureel kapitaal

Er bestaat geen unieke en goed gedefinieerde definitie van duurzaamheid. Duurzaamheid is een buitengewoon complex concept, dat veel verschillende aspecten en nuances omvat en betrekking heeft op het milieu, de economie en de samenleving. Eén element waarmee rekening moet worden gehouden in het discours over duurzaamheid is het Groene Structurele Kapitaal.

Groen structureel kapitaal verwijst naar zowel materiële als immateriële activa die bepaalde voordelen en toegevoegde waarde bieden voor de mens en de wereld. Dit type duurzaam kapitaal verwijst naar natuurlijke hulpbronnen die het functioneren van ecosystemen mogelijk maken en nuttige diensten leveren. Het omvat ook gebouwde infrastructuren en door mensen ontworpen middelen die worden gebruikt om het leven te ondersteunen en verschillende diensten te verlenen die essentieel zijn voor het menselijk welzijn. Groen structureel kapitaal speelt een cruciale rol bij het behoud van de gezondheid en veerkracht van ecosystemen. Deze milieudiensten zijn niet alleen essentieel voor het voortbestaan van de mens, maar ook essentieel voor het in stand houden van economische activiteiten.

view-city-with-apartment-buildings-green-vegetation

Als we dieper ingaan op de kenmerken van groen structureel kapitaal, kunnen we vaststellen dat er binnen onze natuurlijke en gebouwde omgeving verschillende soorten groen structureel kapitaal bestaan. Er zijn bossen, wetlands, kustecosystemen, groene infrastructuren die natuurlijke functies nabootsen, landbouwgronden, gebouwen en infrastructuren met groene kenmerken, en ecologische netwerken die gefragmenteerde habitats met elkaar verbinden en migraties en bewegingen mogelijk maken.

Groen structureel kapitaal is om veel verschillende redenen essentieel . Het handhaaft de biodiversiteit en beschermt natuurlijke habitats, waardoor de ecosysteemdiensten worden verbeterd. Het speelt ook een cruciale rol bij het beperken van de klimaatverandering. Via duurzame praktijken kan groen structureel kapitaal ook duurzaam landgebruik bevorderen. Dit verandert in natuurlijke omgevingen die, dankzij groen structureel kapitaal, veerkrachtiger worden en gunstiger zijn voor de menselijke gezondheid en het welzijn. Groen structureel kapitaal houdt inderdaad verband met positieve effecten zoals waterzuivering, koolstofvastlegging, bodemvruchtbaarheid, klimaatregulering en habitatvoorziening. 

Om het belang van groen structureel kapitaal te begrijpen en het duurzame beheer ervan te garanderen, is het van fundamenteel belang om het te meten en te analyseren. Er bestaan veel verschillende instrumenten en methoden om deze beoordeling uit te voeren. Om de waarde van de diensten van groen structureel kapitaal te identificeren en te kwantificeren, is het mogelijk een ecosysteemdienstenbeoordeling uit te voeren. Het is mogelijk boekhoudkundige methoden te gebruiken om de voorraden en stromen van natuurlijke hulpbronnen te evalueren. Kosten-batenanalyse is het populaire instrument dat wordt gebruikt om de economische haalbaarheid van projecten of beleid te beoordelen; terwijl, als de beoordeling van een product of activiteit moet worden uitgevoerd , de levenscyclusanalyse de alomvattende methodologie is die moet worden overwogen. De milieueffectrapportage is een systematisch proces om de potentiële milieueffecten van projecten te beoordelen. Technologieën voor teledetectie, zoals GIS en satellieten, zijn de meest geschikte methoden om ecosystemen en landen in kaart te brengen en te analyseren. Het betrekken van alle belanghebbenden door middel van participatieve activiteiten en het gezamenlijk ontwerpen van activiteiten en het integreren van de metingen in economische en financiële systemen is de beste aanpak om de potentiële voordelen van het groene structurele kapitaal te evalueren.

Ten slotte moeten bedrijven zich bewust zijn van hun macht om groen structureel kapitaal te behouden en te vergroten door simpelweg duurzame praktijken toe te passen, zoals maatregelen die verband houden met een efficiënter gebruik van energie en een betere waterbesparing. Bovendien kunnen ondernemingen, door te recyclen en samen te werken met ethische en duurzame leveranciers , groen structureel kapitaal stimuleren. Het gebruik van materiaal met lage emissies, constant kwaliteitsonderhoud en groene schoonmaakpraktijken, samen met de zorg voor lokale planten, zijn ook nuttige activiteiten om de prestaties van groen structureel kapitaal te vergroten. Door deze duurzame praktijken te integreren in groen structureel kapitaal kunnen bedrijven bijdragen aan de groene transitie naar een betere toekomst.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Follow Us:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive