Werkpakketten

Projectmanagement

Dit werkpakket fungeert als toezichthoudende en controlerende entiteit voor alle projectactiviteiten en zorgt voor een soepele werking van het project, zowel wat betreft de implementatie als de financiële aspecten. Het primaire doel is het handhaven van effectief beheer en controle gedurende de gehele levenscyclus van het project.

 

Dit omvat het toezicht houden op de uitvoering van taken, het volgen van de voortgang en het toezicht houden op de financiële middelen. Door uitgebreid toezicht te bieden, zorgt dit werkpakket ervoor dat het project efficiënt functioneert en zijn doelstellingen effectief bereikt.

State-of-the-art rapport over groen zakelijk leiderschap en eindrapport

Het “GreenELEMENT State-of-the-Art Report on the Current Situation of Green Business Leadership Key Competences for MKB Leaders” zal het belangrijkste resultaat van dit WP zijn. Gebaseerd op bureau- en veldonderzoek in de partnerlanden, zal het onderzoek worden opgeleverd als een elektronisch e-rapport.

Het zal een onderzoek uitvoeren naar literatuur, overheidspublicaties, onderwijscurricula en circulaires om de huidige stand van zaken op het gebied van Green Business Leadership Core Competencies voor MKB-leiders te beoordelen. Het eReport zal de voortgang van de materialen in de volgende WP’s benadrukken, wat een impact zal hebben op VET-trainers, mentoren, coaches, MKB-leiders, bedrijfseigenaren, CEO’s, directeuren, HR-managers, oprichters van startups en mede-oprichters. Met vertalingen in vijf talen en Engels zal het rapport nationale, Europese en internationale erkenning bevorderen.

Afgerond e-handboek voor curriculum/trainers en e-learningplatform over leiderschap in groen ondernemen

Het door GreenELEMENT gecreëerde curriculum zal uniek zijn in de zin dat er nog niet eerder een curriculum is ontwikkeld met een specifieke focus op de ontwikkeling van sleutelcompetenties voor MKB-leiders om hun bedrijven effectief te beheren in de context van duurzaamheid, milieubewustzijn en respect, en zal worden gebruikt voor het creëren van van het e-learningplatform en om trainingsredenen. In WP3 zullen we, met behulp van het eindrapport van WP1, het raamwerk finaliseren dat is gecreëerd voor het projectcurriculum. Dat curriculum zal worden gebruikt voor de rest van de activiteiten van het project.

De creatie van het Green Business Leadership Framework zal dus leiden tot de ontwikkeling van het GreenELEMENT Trainer’s e-Handbook, dat trainingsinhoud en -materiaal zal bevatten dat gericht is op het verbeteren van het bewustzijn van MKB-leiders en belanghebbenden over het belang van het aannemen van groen beleid in de zakenwereld.

Dat e-handboek omvat:

Een beschrijving van de voorgestelde onderwijs- en trainingsmethodieken uitleg en ontwikkeling van de trainingsinhoud, evenals lesmateriaal en activiteiten richtlijnen voor VET-opleiders en MKB-leiders Na de creatie van het curriculum en het e-handboek zal de volgende stap de creatie van een e-learningplatform zijn. Het e-learningplatform zal fungeren als de virtuele ruimte waar MKB-leiders en VET-opleiders zullen communiceren met het e-learningmateriaal dat in WP2 en WP3 zal worden gebouwd. De belangrijkste doelstellingen van de platformontwikkeling zijn: om nieuw voorbereid leermateriaal te creëren en te leveren. het ontwikkelen en opzetten van een algemeen erkend onlineplatform dat de ontwikkeling van sleutelcompetenties en groene denkwijzen onder Europese MKB-leiders ondersteunt en tot stand brengt.

GreenELEMENT-trainingen en pilots

Het GreenELEMENT-educatiepakket bestaat uit materialen die zijn ontwikkeld door experts van partnerorganisaties. Om de doeltreffendheid en relevantie ervan te garanderen, ondergaat het pakket een proeftestproces waarbij docenten uit het beroepsonderwijs (eerste proeffase) en MKB-leiders (tweede proeffase) betrokken zijn.

Deze personen geven waardevolle feedback over de inhoud en geschiktheid van het pakket en bepalen of het klaar is voor gebruik of verdere verbeteringen behoeft.

Deze procedure vergroot de validiteit en betrouwbaarheid van het onderwijspakket, waarbij gebruik wordt gemaakt van competentie-, vaardigheids- en kwalificatie-erkennings- en validatie-instrumenten zoals Europass en EQF.

Bij het nastreven van deze doelstellingen richt WP4 zich op de volgende specifieke doelstellingen:

Het verzorgen van trainingssessies voor een groep VET-trainers, met als doel hun kennis, vaardigheden en sleutelcompetenties in de sector van groen zakelijk leiderschap te vergroten. Deze training stelt hen in staat om het belang van groen beleid effectief over te brengen aan leiders en vertegenwoordigers van het MKB. Daarnaast geven de trainers feedback op de inhoud en methodieken van de cursus tijdens het eerste pilot-testproces. Organiseer trainingsactiviteiten voor een groep MKB-leiders, met als doel hun kennis, vaardigheden en sleutelcompetenties in de sector van groen zakelijk leiderschap te verbeteren. Tijdens deze training geven de leiders ook feedback op de ontwikkelde cursusinhoud en -methodieken als onderdeel van het tweede pilot-testproces. Maak documentatie, inclusief één video per training, die als aanvullend didactisch materiaal voor het projectdoel kan dienen.

Deze materialen worden geüpload naar het e-learningplatform, waardoor de algehele leerervaring wordt verbeterd. Door deze stappen zorgt het GreenELEMENT-project voor de verfijning en verrijking van zijn onderwijspakket, waardoor VET-opleiders en MKB-leiders kunnen profiteren van verbeterde kennis en competenties in de sector van groen zakelijk leiderschap.

GreenELEMENT Communicatie en verspreiding

WP5 is verantwoordelijk voor het beheer van de communicatie- en verspreidingsstrategie van GreenELEMENT. Dit cruciale werkpakket heeft tot doel de inspanningen van het project, de ontwikkelde tools en de resultaten effectief over te brengen aan geïnteresseerde partijen. Het heeft twee hoofddoelstellingen:

met de doelgroep om het projectwerk op het gebied van Green Business Leadership onder de aandacht te brengen. Het vergroten van de kennis van leiders van kleine en middelgrote ondernemingen (MKB) over het belang van groen beleid en groene praktijken bij het bereiken van duurzaamheid op de lange termijn. Het vergroten van de zichtbaarheid van de activiteiten en resultaten van het GreenELEMENT-project buiten het partnerschap, zowel tijdens als na de levenscyclus van het project .

Dit impliceert betrokkenheid Door ervoor te zorgen dat ons project in belangrijke fasen bekend is bij doelgroepen en belanghebbenden, kunnen we een bredere deelname bevorderen, waardoor de reikwijdte en impact van het project worden versterkt. De communicatie-inspanningen zullen de methodologie van het project onder de aandacht brengen en een raamwerk en inspiratie bieden voor toekomstige activiteiten waar organisaties en individuen die niet direct bij het project betrokken zijn, op verschillende niveaus ten goede kunnen komen: institutioneel, lokaal, regionaal, nationaal en mondiaal.

Bovendien zullen deze inspanningen de invloed van het project op cruciale domeinen en key performance indicators (KPI’s) aantonen, waardoor een hoge programmakwaliteit wordt gegarandeerd. Bijgevolg dragen de hierboven geschetste specifieke doelstellingen aanzienlijk bij aan het overkoepelende doel van het vergroten van het bewustzijn over het belang van groen beleid en groene praktijken bij kleine en middelgrote bedrijven. Dit bewustzijn strekt zich uit tot doelgroepen, gerelateerde partners, belangrijke stakeholders en beslissers.

Gefinancierd door de Europese Unie. Opvattingen en meningen zijn echter uitsluitend die van de auteur(s) en komen niet noodzakelijkerwijs overeen met die van de Europese Unie of het Uitvoerend Agentschap voor onderwijs en cultuur (EACEA). Noch de Europese Unie, noch EACEA kan hiervoor verantwoordelijk worden gehouden. 2022-1-NL01-KA220-VET-000087087

Volg ons:

Copyright © 2023 Green Element. All Rights Reserved

Powered by Innovation Hive